Elérhetőség
Tel.: +36 33 484 006
email:plebania@kesztolc.hu

Kesztölci

Római Szent Kelemen Plébánia

 • 1 Harangok

  A templom harangjai Egy kis videó-filmen megtekinthetők és meghallgathatók a templom harangjai. A harangok először egyesével láthatók és hallhatók, végül az összes harang együtt szól. A felvételeket Komáromi Dániel harangkutató készítette. Neki köszönjük meg, mert tőle kaptuk ezt a kis videó-filmet. A film időtartama kb. 5 perc. A film megtekintéséhez az alábbi linkre kell kattintani:
  Read Me...
 • 2 A templom története

  A templom és plébánia rövid története: Kesztölc – kedvező földrajzi fekvésénél fogva – már ősidők óta lakott hely. Honfoglalás előtti neve ismeretlen. A helység mai neve először I. Gézának a garamszentbenedeki apátság részére 1075-ben kelt adománylevelében fordul elő. A király itt hét szőlőt és öt vincellért adott a Bars megyei szentbenedekrendi monostornak. A XIII. századtól már az esztergomi káptalannak is van itt birtoka. Az erre vonatkozó adománylevél 1304-ben Vencel cseh király Esztergomba való betörésekor megsemmisült.
  Read Me...
 • 3 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 4 Kesztölc

  Temető
  Read Me...
 • 5 Kesztölc

  Templom
  Read Me...

Miserend

Hétfő: 7 óra (Advent 6 óra)

Kedd: 7 óra (Advent 6 óra)

Szerda:

Csütörtök: 18 télen 17 óra

Péntek:18 télen 17 óra

Szombat: 18 télen 17 óra

Vasárnap: 9 óra és 18 óra

(téli időben 17 óra)

 (A téli idő október 1-től

március 31-ig tart.)

Nagy ünnepeken a vasárnapi

rend

szerint vannak szentmisék.

 

 

Mi a feltámadás?

 

A feltámadás egy átalakulás

Jézus teste másmilyenné vált. Az a Jézus, aki tanított, csodákat tett, aki szenvedett és meghalt a kereszten, ugyanaz a Jézus emberi testével átment az örökkévalóságba. Eltűnt a mi tér-idő által meghatározott világunkból. Lázár, aki előjött a sírból, visszatért a mi világunkba. Jézus nem. Feltámadásában emberi testével átment az örökkévalóságba. Lázár, amikor előjött a sírból, nem tudott szabadon mozogni a rajta lévő leplek miatt. Segíteni kellett neki, mivel újból a korlátozott emberi életet élte (vö. Jn 11,44). Jézusnak nem segített senki. Nem vette le Róla a lepleket senki. Teste eltűnt a leplekből és ezért a leplek behorpadtak, összeomoltak ott, ahol előtte Jézus holttestét takarták. Ebben az állapotban látta a lepleket Péter és János, amikor beléptek az üres sírba. Lázár tehát visszatért a földi életbe, majd egy bizonyos idő múlva (újra) meghalt. Jézusról azt hirdették az apostolok, hogy feltámadt és többé nem hal meg (vö. Róm 6,9). Él! Lázár a biológiai életet kapta vissza. A biológiai élet a fogantatással kezdődik, és a halállal ér véget. Ez a biológiai élet élteti az ember fizikai valóját. Jézus feltámadásakor nem ezt a biológiai életet kapta vissza, hanem emberi testét az örökkévaló isteni élet járta át, és élteti örökké. Emberi testével együtt tehát Isten örök világához tartozik. Azt mondhatjuk, hogy emberi testének anyaga átalakult, örökkévalóvá vált. Már nem kötődik többé a mi világunkhoz, de bármikor megjelenhet ebben a mi világunkban.

 

A feltámadás hittitok, misztérium

Nem látta senki, nincs szemtanúja. Nem valami káprázatos esemény fény, vagy egyéb hatásokkal. Egy eltűnés ebből a világból. A holttest már nincs ott a leplek alatt. Hová lett? Az üres sír első tanúi azt gondolták, hogy talán ellopták. A sírba belépő Péter és János azonban egyértelműen látta, hogy nyoma sincs semmiféle emberi ténykedésnek. Azután találkoztak is a Feltámadottal. Először nem ismerték fel, mert nem ehhez a világhoz tartozik. Azt hitték, hogy valami szellemet, vagy kísértetet látnak. Jézus azonban megmutatta az azonosítható sebhelyeket és kérte, hogy tapintsák meg a kezét és az oldalát. Él! Van tapintható teste! Beszél hozzájuk. Szemük láttára eszik, és a maradékot visszaadja. Él! Emberi funkciókra képes a teste, mégis más. A sírból visszatért Lázárral bárki találkozhatott, ha felkereste őt házában. Jézust nem lehet megtalálni egy adott helyen. Ő jelenik meg azoknak, akikhez személyes kapcsolat fűzi. A találkozás nem a szokásos evilági módon történik, hanem egy mély, lelki síkon jön létre (vö. Jn 20,16). A Hit és a Szeretet által történik. Ahogy az imádságban is Istennel személyes kapcsolatba kerülhetünk a Hit és a Szeretet által.

 

A feltámadás a hit tárgya

A feltámadás nem egy látható esemény, hanem egy tény, egy szóban hírül-adott igazság, amit el kell fogadni, és el kell hinni. (Amint pl. az Eucharisztiánál nem látunk az ostyán semmiféle változást, de letérdelünk és imádjuk. Hisszük, hogy Jézus van jelen benne.) Jézus feltámadásával megkezdődött az emberi természet és vele az egész teremtett világ ujjá-teremtése, átalakulása. Ennek első megvalósulása a Boldogságos Szűz mennybevétele, ami Mária feltámadása. „Testével-lelkével a mennyei dicsőségbe vétetett” – mondja a dogma. Mária nem ízlelte meg a halált, mivel mentes volt a bűntől. Egy ún. „elszenderülés” után az örökkévaló, isteni életet kezdte meg emberi testében. Az ősbűn által az egész ember – férfi és nő – elbukott. A megváltás az egész ember helyreállítása: férfi és nő. Mária igazi méltó társa Jézusnak a Megváltás művében. Együtt volt, együtt küzdött Vele lélekben a Passió folyamán, és együtt van Vele a feltámadásban is. Jézus és Mária föltámadott, megdicsőült emberi teste reménységünk alapja: egyszer majd mi is…

 

A feltámadás győzelem

Jézus győzelme a halál felett. „Többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta” (Róm 6,9). Örökké él emberi testében. A halállal együtt legyőzte a gonoszt is, aki a halál fölött uralkodott (vö. Zsid 2,14). A Passióban és egész életében próbálta Őt a gonosz engedetlenségre bírni, de sohasem sikerült neki. Jézus mindvégig teljes engedelmességben élt, és Istennek átadottságban halt meg. A gonosz nem tudott úrrá lenni Rajta sohasem. Halála után pedig a kísértő már semmit sem tehetett Vele. Ezzel Jézus győzelmet aratott felette. A feltámadás ezt a győztes állapotot rögzítette örökre. Aki pedig Jézusba kapaszkodik, Jézussal kapcsolatban áll, az a Győztes oldalán áll. Részesül az Ő győzelméből. Sőt! Részesül az Ő Életéből. A keresztségben ellene mondtunk, meghaltunk a bűnnek. Ez a Hit területén történt. A Hitünk Jézushoz kapcsol minket. Vele együtt meghaltunk, részesültünk az Ő halálában. Azután részesültünk az Ő feltámadásában is. Vele együtt feltámadtunk lélekben! A keresztségben lelkünket átjárta a feltámadt Jézus Élete, és azóta élteti. A feltámadt Jézussal élet-közösségben vagyunk. Egy ugyanazon Élet van a feltámadt Jézusban és mibennünk. Ezért a megkereszteltek egy nagy élet-közösséget alkotnak. Ez Krisztus Titokzatos Teste, az Egyház.

 

„Halálodat hirdetjük, és hittel valljuk feltámadásodat”

Húsvét az Élet ünnepe és a Szereteté. Az örökkévaló Életet ünnepeljük, amely már bennünk van és élteti a lelkünket. (Ezt nem érezzük, hanem hisszük.) Feltámadásunk után ez az Élet élteti majd testünket és lelkünket, vagyis egész emberi mivoltunkat örökkévalóan. Jézus halálát hirdetjük, amíg el nem jön a világ végén. Halálával az Ő Szeretetét hirdetjük, amelynek nem szabott határt, hanem kész volt elmenni az emberi lét végső határáig. Feltámadott Életét és Szeretetét Jézus belerejtette az Eucharisztiába. Minden szentáldozás egy személyes találkozás a Feltámadottal. Látható alakban nem ismerjük fel, de hisszük, hogy Ő az! És Jézus bensőséges, meghitt, szeretetteljes hangon a nevünkön szólít…

 

Az örök élet előíze

Az önmegtagadás, a böjt, egy-egy meghalás. Meghalás valaminek, meghalás önmagunknak. A szeretet-szolgálat lemondás önmagunkról, hogy másokért tegyünk valamit. Egy meghalás. (Pl. átadni a helyet a buszon.) Az engedelmesség egy meghalás saját elképzelésünknek, akaratunknak, hogy megtegyük valaki más akaratát. Annak akaratát, akit szeretünk. Ezek mind „kereszt-műfajú” dolgok, mint ahogy a szentségek és az imádság is. Mindegyikben ott a meghalás. Ha a meghalás szeretetből történik és Jézussal egységben, akkor átélhetjük a keresztény élet csodáját! A meghalásra Isten válasza a feltámadás! Valahányszor meghalunk önmagunknak, átéljük a Húsvétot Jézussal együtt (vö. Róm 6,5). Az Ő Húsvétja jelenvalóvá válik. Ennek jele a túláradó béke és öröm a szívben. Valami örökkévalót tapasztal meg az ember. Ez a Szeretet titka. Nem én vagyok a fontos, hanem a másik. Lemondunk magunkról, meghalunk önmagunknak a másik kedvéért. Ez a Szeretet a Szentháromság életének a lényege. Ezt nyilatkoztatta ki és mutatta meg Jézus a Passióban és a Feltámadásban, az Ő Húsvétjában. Ebbe a háromságos Szeretetbe vár minket az Atya. Ezt a háromságos Szeretetet gyakoroljuk minden kisebb-nagyobb meghalásban. Vállalni önként, szeretetből a meghalást és átélni a győzelem, a feltámadás örömét: ez a keresztény élet lényege és alapvető tapasztalata.

 

 

 

 

Copyright 2021 Kesztölci Plébánia